Regelverk Bodø Cup

Bodø Cup spilles etter Norges Fotballforbund og Nordland Fotballkrets sitt regelverk, og etter Bodø Cup sine særbestemmelser. Vi ber alle lagledere sette seg godt inn i regelverket.

Kan komme endringer i kampreglement.

Regelverk 2023
NB! 30.08.22 Endringer er gjort i turneringsreglement i pnkt 1. som omhandler turneringsjury og pnkt. 2.2.2 som omhandler uavgjort etter ordinær tid. 
 
1. Turneringsjury

Bodø Cup etablerer en turneringsjury som har ansvaret for at turneringen avvikles på en sportslig korrekt måte. Turneringsjuryen har også ansvaret for å behandle innkomne protester, samt lovfortolkninger og lignende. Turneringesjuryens avgjørelser er endelig. Turneringsjuryen for Bodø Cup består av representanter fra arrangørklubbene, dommeransvarlig, samt en representant fra en annen deltakende klubb. Tre ulike klubber skal være representert i turneringsjuryen.

2. Kampreglement
2.1 Klasser, alder og kamptider
Klasse Født Ant. spillere Spilletid
G06-03er Gutter 2017 3 1 X 15
G07-3er Gutter 2016 3 1 X 15
G08-5er Gutter 2015 5 2 X 15
G09-5er Gutter 2014 5 2 X 15
G10-7er Gutter 2013 7 2 X 15
G11-7er Gutter 2012 7 2 X 15
G12-9er Gutter 2011 9 2 X 20
G13-9er Gutter 2010 9 2 X 20
G14-11er Gutter 2009 11 2 X 20
G15-11er Gutter 2008 11 2 X 20
G16-11er Gutter 2007 11 2 X 20
G17-19 - 11er Gutter 04-06 11 2 X 20
J06-3er Jenter 2017 3 1 X 15
J07-3er Jenter 2016 3 1 X 15
J08-5er Jenter 2015 5 2 X 15
J09-5er Jenter 2014 5 2 X 15
J10-7er Jenter 2013 7 2 X 15
J11-7er Jenter 2012 7 2 X 15
J12-9er Jenter 2011 9 2 X 20
J13-9er Jenter 2010 9 2 X 20
J14-11er Jenter 2009 11 2 X 20
J15-11er Jenter 2008 11 2 X 20
J16-11er Jenter 2007 11 2 X 20
J17 - 19-11er Jenter 04-06 11 2 X 20

Bodø Cup kan slå sammen klasser ut fra sportslige hensyn.

2.2 Spillesystemer
2.2.1 Årsklassene 6 til og med 12 år

Klassene som omfatter årsklassene 8 til og med 12 år deles lagene i puljer ut fra hvor mange lag som er påmeldt i klassen. Lagene spiller fire kamper mot lag i samme pulje. Klassene 7 år spiller  fem kamper. Resulatet registeres ikke, og det føres ikke tabeller. Det er et overordnet mål at fotball i disse klassene skal betraktes som lek for spillerne, og dømminga skal i størst grad ha preg av veiledning.

2.2.2 Årsklassene 13 til og med 16 år (inkl. J19)

I klassene 13 til og med 16 år deles lagene i puljer på 4 eller 5 lag. Ut fra påmelding kan størrelsen på puljene avvike fra dette. Lagene spiller enkel serie, og de beste lagene går videre til sluttspill.

Rekkefølgen etter innledende spill avgjøres slik:

 1. Antall poeng. Dersom likt antall poeng,
 2. målforskjell. Dersom lik målforskjell,
 3. antall scorede mål. Dersom likt antall scorede mål,
 4. innbyrdes oppgjør. Dersom uavgjort,
 5. loddtrekning

Ved kåring av beste 2-er og 3-er osv. ved ulikt antall lag i puljene, vil kampen(e) mot dårligste lag(ene) bli strøket, slik at alle får likt antall kamper.

Dersom det står uavgjort ved ordinær spilletid i sluttspillkamper blir det straffesparkkonkurranse, hvor hvert lag tar fem straffer hver. Dersom det fortsatt står uavgjort etter fem straffer hver, tar hvert lag en og en straffe til det er kåret en vinner.

3.0 Spilleberettigelse og lagregistrering

For å være spilleberettigetmå en spiller være spilleberettiget for klubben han/hun skal spille for.

3.1 Laglister, antall spillere i klassene 7 t.o.m. 12 år

Lag i aldersklassene 7 t.o.m. 12 år trenger ikke å levere lagliste. Dersom det foreligger dispensasjoner eller andre forhold som avviker fra reglementet, må laget fremlegge disse for sekreteriatet. Det er ingen begrensninger i antall spillere på laget. En spiller i disse aldersklassene har anledning å delta på inntil to lag i turneringa. Alle lag skal registrere seg i sekretariatet senest en halv time før kampstart i første kamp i turneringa.

3.2 Laglister, antall spillere i klassene 13 til 16 år

Alle lag i aldersklassene 13 t.o.m. 16 år skal i god tid før første kamp levere lagliste over spillere som laget skal benytte i turneringa. Denne skal være registrert i Profixio. Når laget har spilt sin første kamp, kan ikke navn strykes fra laglista. Det er anledning å påføre nye navn til laglista underveis i turneringa. En lagliste kan maks inneholde 24 spillere. Lag som ikke leverer lagliste før første kamp, kan miste retten til å delta i turneringa. Laglister skal inneholde fullt navn på spillerne, fødselsår og draktnummer. I tillegg skal lagleders navn og telefon påføres laglista. En spiller kan kun spille på et lag i samme aldersklasse. Spillerne skal kunne legitimere seg. Alle lag skal registrere seg i sekreteriatet senest en halv time før kampstart før første kamp i turneringa.  

3.3 Gjestespillere og sammensatte lag

Gjestespillere er tillatt i Bodø Cup dersom det foreligger skriftlig dispensasjon og godkjenning fra krets eller forbund, samt skriftlig avtale mellom klubbene som er involvert. Det er tillatt med maks to gjestespillere i aldersklassene 13 til 16 år. Sammensatte lag er tillatt såfremt de er godkjent av krets eller forbund for ordinært seriespill.  

3.4 Overårige spillere

Bodø Cup tillater alle lag i klasse 11-er og 9-er å stille med 2-to overårige spillere, og lag i 7-er og 5-er 1-en overårig spiller. Med overårig menes ikke mer enn et år eldre enn aldersklassen. Dersom lag har spesielle dispensasjoner gitt av krets eller forbund ut over dette, må disse godkjennes av Turneringsutvalget i Bodø Cup. Turneringsutvalgt i Bodø Cup kan også gi andre dispensjoner i særskilte tilfeller. Bruk av spillere som ikke er spilleberettiget medfører tap (resultat settes 3-0 i disfavør lag som har benyttet ikke-spilleberettiget spiller. I kamper hvor begge lag har benyttet ikke-spilleberettiget spiller, settes resultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng.

4.0 Protester

Et lag som ønsker kampresultatet ugyldig må legge frem en skriftlig protest til turneringsjury. Protester skal leveres skriftlig og undertegnet av lagleder til turneringsjury senest 60 minutter etter at kampen er slutt. Dommer skal underrettes om protest før denne forlater banen eller banens område. Ved protest skal det innbetales gebyr på kr 500,- når protesten leveres til turneringsjury. Gebyr tilbakebetales dersm laget får medhold i protesten. Dersom protesten gjelder forhold under kampen, skal lagkaptein eller lagleder varsle dommer umiddelbart etter kampens slutt om at det vil bli levert inn protest. Protester på grunnlag av manglende spilleberettigelse kan nedlegges av de lag som deltar i samme klasse. Proster på annet grunnlag kan kun nedlegges av de lag som deltok i kampen. Turneringsjury eller turneringsledelse kan også uavhengig om det er levert protest, sanksjonere mot lag, lagledere eller spillere dersom det er forhold som gir grunnlag for dette. Turneringsjuryens avgjørelse kan ikke appelleres eller omgjøres.

5.0 Frammøte kamp

En kamp skal begynne til fastsatt tid. Dersom lag ikke møter til fastsatt kampstart regnes det som uteblitt, og laget kan dersom det ikke foreligger en god gyldig grunn, tape kampen på "walk over". Resultatet i kampen settes da til 3-0 i davør av laget som møtte til kampstart. Gyldig grunn for uteblivelse til kampstart er dersom laget har blitt forhindret av forhold som man normalt ikke kan forutse. Turneringsjuryen vil avgjøre om årsaken til ikke frammøte er gyldig, og hva videre utfall av at kampen ikke er blitt spilt.

6.0 Advarsel og utvisning

Advarsel (gult kort) gjelder kun den kampen det er gitt, og følger ikke spilleren videre i turneringa. Bodø Cup presiserer at et gult kort ikke gir tidsbegrenset soning underveis i kampen. Spillere som blir utvist (rødt kort) er også utvist i lagets neste kamp i turneringa. Turneringsjuryen kan i særlige tilfeller fastsette strengere straff , dvs. utestengelse fra flere enn en kamp i turneringa, og i slike tilfeller vil det foreligge en skriftlig underretning fra turneringsjuryen om utestengelsen. I slke særlige tilfeller som medfører en strengere straff enn en kamps utestengelse, så har spilleren en rett til å forklare seg. Denne forklaringen skal være i hende turneringsjuryen (muntlig eller skriftlig) senest to timer etter kampslutt. Det er lagleders ansvar å påse at karantenebestemmelsene følges.

7.0 Klasse G07-3er og J07-3er
 • avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet
 • spilles ballen ut av banen (sidelinjen) igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra der hvor ballen gikk ut
 • det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over baklinjen eler ballnettet, er det avspark fra mål
 • alle frispark er indirekte
 • skli-taklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark
 • hands gir frispark
 • det spilles uten straffespark. Alle forseelser gir frispark
 • avstanden til nærmeste motstander ved målspark, innspark og frispark er tre meter
 • det kan scores mål fra alle steder på banen
 • når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel, minimum tre meter fra ballen
 • det blåses frispark mot en spiller som holder seg fast i vantene for å skjerme ballen
 • det er ikke tillatt å stå i mål
8.0 Annet

Bodø Cup har rett til å endre spillested og kamptidspunkt før og under hele turneringa. Bodø Cup har også anledning å gjøre tilpasninger ut fra sportslige og praktiske hensyn